ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡ.397/37
TO ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) την με αρ. συνεδρίασης 2949/16-10-2017 (αρ. Πρωτ. 3628/23-10-2017, ΑΔΑ:7Z4446Ψ8XB-ΕΚ8, ΑΔΑΜ: 17REQ002128088 ) απόφαση της Συγκλήτου και
β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/5-8-2016,
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ενός (1) Κιβωτίου αλουμινίου με ελαστικά μέρη και κυλίσεις για την εκτέλεση πειραμάτων δυναμικής απόκρισης μοντέλων συστημάτων εδάφους και κατασκευών στη σεισμική τράπεζα (Laminar box), για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 23 Νοέμβριος, 2017 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 24 Νοέμβριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 15/11/2017 @ 12:38