Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας) για την κάλυψη των αναγκών του ΑΠΘ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας) για την κάλυψη των αναγκών του ΑΠΘ, διάρκειας δύο (2) ετών, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
130/2017
Προϋπολογισμός: 
70 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 15 Ιανουάριος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 16 Ιανουάριος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία