Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων, τη συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων και την απομάκρυνση αερίων σε δοχεία πίεσης που βρίσκονται στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ), τη Συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων και την απομάκρυνση αερίων σε δοχεία πίεσης που βρίσκονται στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και στο Παράρτημα Δ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
 
ΠΡ
Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
131/2017
Προϋπολογισμός: 
41 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 18 Ιανουάριος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 19 Ιανουάριος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία