Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με τίτλο: Φύλαξη κτιρίων, εγκταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ.

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από 1-2-2019 ή από την υπογραφή της σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
1.Πληρότητα, ρεαλιστικότητα, αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου από τον συμμετέχοντα σχεδίου φύλαξης και των μεθόδων αντιμετώπισης τυχόν παραβατικών περιστατικών ή εκτάκτων αναγκών κυρίως στους υπαίθριους χώρους της Κεντρικής Πανεπιστημιούπολης.
2.Πληρότητα της δυνατότητας αντιμετώπισης του έργου της φύλαξης των επιμέρους και του συνόλου των εγκαταστάσεων του ΑΠΘ σε σχέση με τον προτεινόμενο μηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό.
3.Αξιοπιστία και ρεαλιστικότητα της μεθοδολογίας εσωτερικού ελέγχου και επόπτευσης των υπηρεσιών φύλαξης.
4.Διαδικασίες διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού φύλαξης και ειδική εκπαίδευση της προτεινόμενης στελέχωσης της ομάδας φύλαξης.
Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται ως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

405/2018

Προϋπολογισμός: 

5 795 165€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος, 2018 (All day)

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 2 Μάρτιος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 17/01/2018 @ 12:36