Προκήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Συντήρηση - λειτουργική Υποστήριξη Ηλεκτρομηχανολογικών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης- λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, για δύο (2) συνολικά έτη, από 1-1-2019 ή από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50000000-5 Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.197.464,40€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 1.484.855,86€)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

406/2018

Προϋπολογισμός: 

1 197 464€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος, 2018 (All day)

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 2 Μάρτιος, 2018 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 18/01/2018 @ 14:48