ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 132/2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την Προμήθεια
και Εγκατάσταση Υλικών για την Αναβάθμιση του Ηλεκτρακουστικού Συστήματος στο Κεντρικό Αμφι-
θέατρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα
Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

132/2018

Προϋπολογισμός: 

73 160€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος, 2018 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος, 2018 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 08/02/2018 @ 13:31