Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό128/2018

 

Προκηρύσουμε συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για τη Συντήρηση και επισκευή των ξύλινων εδρά-
νων και λοιπών ξύλινων επιφανειών του αμφιθεάτρου «Νικόλαος Εμπειρίκος» της Σχολής Θετικών
Επιστημών, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

128/2018

Προϋπολογισμός: 

37510.00€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 12 Μάρτιος, 2018 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 13 Μάρτιος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 26/02/2018 @ 12:03