Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 407/2018 για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τημ. Μηχ/λόγων Μηχ/κών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 407/2018

 

Αριθμός Διακήρυξης: 407/2018
Είδος σύμβασης: Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Ειδικότερα, ο εξοπλισμός αφορά στην προμήθεια ενός (1) Φασματογράφου Υπέρυθρου Μετασχηματισμού Φουριέ (Fourier-transform infrared spectrometer)
Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
1.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Ταύτιση με τις προδιαγραφές και επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά και δυνατότητες.
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, ο φιλικός σχεδιασμός προς τους χρήστες, τα καινοτόμα χαρακτηριστικά.
3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Ημερομηνία παράδοσης, η εκπαίδευση των χειριστών, η διαδικασία με την οποία θα τεθεί σε πρώτη λειτουργία το σύστημα και οι δοκιμές παραλαβής
4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Διάρκεια της εγγύησης και τα καλυπτόμενα μέρη.
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
407/2018
Προϋπολογισμός: 
235 600€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 23 Απρίλιος, 2018 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 27 Απρίλιος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 991339
Φαξ: 
2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία