Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του ΑΠΘ»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ., που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και στο Παράρτημα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
Συνολικός προϋπολογισμός: €59.366,18€ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (73.614,07€ με Φ.Π.Α. 24%),
Ο συνολικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α’ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: 14.219,30€ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (17.631,93€ με Φ.Π.Α. 24%),
ΟΜΑΔΑ Β’ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 36.845,50€ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (45.688,42€ με Φ.Π.Α. 24%),
ΟΜΑΔΑ Γ’ - ΞΥΛΕΙΑ: 4.206,68€ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (5.216,29€ με Φ.Π.Α. 24%),
ΟΜΑΔΑ Δ’ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ: 4.094,70€ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (5.077,43€ με Φ.Π.Α. 24%),
Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επίσης η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της Διακήρυξης από το Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών (3ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
133/2018
Προϋπολογισμός: 
73 614€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 2 Μάιος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 3 Μάιος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία