Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες του ΑΠΘ''

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρου-
σα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρ-
τιού Α4, για τις ανάγκες του ΑΠΘ, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα Ε΄
(Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
Προϋπολογισμός: € 32.258,06 (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), €40.000,00 με Φ.Π.Α. 24%.
Χρόνος διάρκεια της σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του δια-
γωνισμού, έχει το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μεγαλύτερη
ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 30%, εντός της εγκεκριμένης πίστωσης. Σε περίπτωση μη εξάντλη-
σης της εγκεκριμένης πίστωσης εντός δώδεκα (12) μηνών, η Αναθέτουσα Αρχή με απόφασή της
μπορεί να παρατείνει τη σύμβαση για έξι (6) ακόμη μήνες, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
της ισχύουσας σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της Διακήρυξης από το Γραφείο
του Τμήματος Προμηθειών [3ος όροφος του κτιρίου «Κ. Καραθεοδωρή» (Διοίκησης)], τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 8.00΄ π.μ.-13.00΄.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
135/2018
Προϋπολογισμός: 
40 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 16 Μάιος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 17 Μάιος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία