ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 05/2018) Ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Εργαστηρίου Ανάπτυξης – Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας»

  1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Εργαστηρίου Ανάπτυξης- Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας», με προϋπολογισμό 508.870,97 (πλέον Φ.Π.Α.)  και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21/05/2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 23/05/2018. Πληροφορίες: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα).        

 3.   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 και ώρα λήξης 12:30. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 04 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00πμ.

Η προσκόμιση της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016 όπως σήμερα ισχύει. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται     στις κατηγορίες Οικοδομικών και  Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 21  της σχετικής διακήρυξης.
  2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.177,42 €    και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι και 01-04-2019 (τουλάχιστον 308 ημέρες). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
  3. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονίας 2014 - 2020 σε ποσοστό 100% με κωδικό ΟΠΣ 5010862, έργου ΣΑΕ 2017ΕΠ00810073  και Συλλογική Απόφαση (Κωδ.ΣΑ ΕΠ0081) σύμφωνα με την απόφαση Α.Π. 6064/06-12-2017 (με ΑΔΑ: ΨΘΒΡ7ΛΛ-17Β) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σε ποσοστό (5%) πέντε τοις εκατό  της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 150 του ν.4412/2016 όπως σήμερα ισχύει. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.
  4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ.
  5. Τα σχέδια της Διακήρυξης μπορείτε να τα αναζητήσετε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
05/2018
Προϋπολογισμός: 
631 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 28 Μάιος, 2018 - 12:30
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Δευτέρα, 4 Ιούνιος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Συνημμένα αρχεία