Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες του ΑΠΘ"

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες
του ΑΠΘ, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και το Παράρτημα Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικοί
΄Οροι) της παρούσας.
Προϋπολογισμός: 32.258,06€, χωρίς Φ.Π.Α., (40.000,00€, με Φ.Π.Α. 24%).
Χρόνος διάρκειας της σύμβασης: ΄Ενα (1) έτος, από την υπογραφή της.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της Διακήρυξης από το Γραφείο του
Τμήματος Προμηθειών [3ος όροφος του κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης)], τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
136/2018
Προϋπολογισμός: 
40 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 29 Μάιος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τετάρτη, 30 Μάιος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία