ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ αρ. 393-I9

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

έχοντας υπόψη:
α) την με αρ. συνεδρίασης 2947/19-9-2017 (αρ. Πρωτ. 865/3-10-2017, ΑΔΑ: 6ΒΑΔ46Ψ8ΧΒ-Θ7Ψ, ΑΔΑΜ: 17REQ002042971) απόφαση της Συγκλήτου.
β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/5-8-2016,

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια δύο (2) οθονών Η/Υ (Νο 3), για τις ανάγκες της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

393-Ι9/2018

Προϋπολογισμός: 

418.20€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 20 Ιούνιος, 2018 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Πέμπτη, 21 Ιούνιος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 08/06/2018 @ 14:33