Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
1. Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και τυχόν υπερκάλυψη των απαιτήσεων
2. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού
3. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τεχνική υποστήριξη, ύπαρξη ανταλλακτικών
Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται ως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» .
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα η προμήθεια αφορά σε 75 διαφορετικά επιστημονικά όργανα για τα οποία υποβάλλεται ξεχωριστή προσφορά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 21

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

411/2018

Προϋπολογισμός: 

5 331 800€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 20 Αύγουστος, 2018 - 23:59

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 24 Αύγουστος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 29/06/2018 @ 11:00