Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 141/2018 - «Προμήθεια συστήματος αδιάλειπτης τάσης (UPS) 80 KVA για τις ανάγκες του κεντρικού datacenter του ΑΠΘ»

Προκήρυξη διαγωνισμού 141/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την Προμήθεια συστήματος αδιάλειπτης τάσης (UPS) 80 KVA για τις ανάγκες του κεντρικού datacenter του ΑΠΘ, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
141/2018
Προϋπολογισμός: 
32 550€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 24 Ιούλιος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τετάρτη, 25 Ιούλιος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία