Προκήρυξη διαγωνισμού 143/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που
θα αναλάβει τη Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ),
τη Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και τη Συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση
επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΑ)
, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

143/2018

Προϋπολογισμός: 

48 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος, 2018 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 21 Σεπτέμβριος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 07/09/2018 @ 11:43