Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού με αριθμό 144/2018 «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίων κλίμακας ΑμεΑ σε χώρους του Α.Π.Θ.».

Προκήρυξη διαγωνισμού 144/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίων κλίμακας ΑμεΑ σε χώρους του Α.Π.Θ., που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και στο Παράρτημα Δ’ (Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές) της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
144/2018
Προϋπολογισμός: 
55 370€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 21 Σεπτέμβριος, 2018 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία