Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 139/2018 "Ανάδειξη αναδόχου για την απομάκρυνση αερίων σε δοχεία πίεσης που βρίσκονται στα Εργαστήρια Οργανικής και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ"

Προκήρυξη διαγωνισμού 139/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την απομάκρυνση αερίων σε δοχεία πίεσης που βρίσκονται στα Εργαστήρια Οργανικής και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και στο Παράρτημα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
139/2018
Προϋπολογισμός: 
55 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 22 Οκτώβριος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 23 Οκτώβριος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία