Είδος διαγωνισμού: Τακτικός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια Συστημάτων και Μεθοδολογιών Βιβλιομετρικής Ανάλυσης, Αποτίμησης και Προβολής των Ερευνητικών Δεδομένων για τις Ανάγκες του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)»
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

424/2018

Προϋπολογισμός: 

100 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 5 Νοέμβριος, 2018 - 23:59

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 9 Νοέμβριος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 18/10/2018 @ 15:54