Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 424/2018, για την Προμήθεια Συστημάτων και Μεθοδολογιών Βιβλιομετρικής Ανάλυσης, Αποτίμησης και Προβολής των Ερευνητικών Δεδομένων για τις Ανάγκες του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)

Είδος διαγωνισμού: Τακτικός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια Συστημάτων και Μεθοδολογιών Βιβλιομετρικής Ανάλυσης, Αποτίμησης και Προβολής των Ερευνητικών Δεδομένων για τις Ανάγκες του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)»
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
424/2018
Προϋπολογισμός: 
100 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 5 Νοέμβριος, 2018 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 9 Νοέμβριος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία