Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 142/2018 "Ασφάλιση κινητών ακινήτων-Η/Υ και οργάνων του Α.Π.Θ."

Προκήρυξη διαγωνισμού 142/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου ασφάλισης κινητών-
ακινήτων-Η/Υ και οργάνων του ΑΠΘ
, ασφαλιστέας αξίας €36.783.146,00 διάρκειας δύο (2) ετών,
όπως περιγράφεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Δ΄ και Ε΄ της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
142/2018
Προϋπολογισμός: 
36 783 146€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 5 Νοέμβριος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 6 Νοέμβριος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία