Προκήρυξη διαγωνισμού 142/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου ασφάλισης κινητών-
ακινήτων-Η/Υ και οργάνων του ΑΠΘ
, ασφαλιστέας αξίας €36.783.146,00 διάρκειας δύο (2) ετών,
όπως περιγράφεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Δ΄ και Ε΄ της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

142/2018

Προϋπολογισμός: 

36 783 146€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 5 Νοέμβριος, 2018 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 6 Νοέμβριος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 22/10/2018 @ 12:15