Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 145/2018 "Προμήθεια Γραφικής ΄Υλης για τις ανάγκες του ΑΠΘ"

Προκήρυξη διαγωνισμού 142/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες του ΑΠΘ, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και το Παράρτημα Δ΄ Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικοί ΄Οροι της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
145/2018
Προϋπολογισμός: 
50 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 5 Νοέμβριος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 6 Νοέμβριος, 2018 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία