Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 147/2018 «Προμήθεια αναλωσίμων (toners) εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της κεντρικής Διοίκησης και των Σχολών του Α.Π.Θ.»

Προκήρυξη διαγωνισμού 147/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (τόνερ), φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΑΠΘ, στις ενδεικτικές ποσότητες που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας και μέχρι την κάλυψη του ποσού της συνολικής δαπάνης του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
147/2018
Προϋπολογισμός: 
40 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 13 Νοέμβριος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τετάρτη, 14 Νοέμβριος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία