Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 149/2018 "Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του Α.Π.Θ."

Προκήρυξη διαγωνισμού 149/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
149/2018
Προϋπολογισμός: 
20 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 14 Νοέμβριος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 15 Νοέμβριος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία