100/2018 Διακήρυξη τακτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας

Ανακοινώνουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τακτικό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας.

Ο προς προμήθεια εξοπλισμός κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39220000-0-Εξοπλισμός κουζίνας. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου της παρεχόμενης προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (108,500€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (134.540€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0863α του προϋπολογισμού της Π.Φ. Λέσχης και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Φούρνοι αερίου», τεμάχια τέσσερα (4), εκτιμώμενης αξίας 24.000X4 = 96.000€ χωρίς Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 2: «Σχαριέρες αερίου», τεμάχια δύο (2), εκτιμώμενης αξίας 2.500X2 = 5.000€ χωρίς Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 3: «Πλυντήρια πιάτων 100 θέσεων», τεμάχια δύο (2), εκτιμώμενης αξίας 2.750X2 = 5.500€ χωρίς Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 4: «Πολυκόφτες τροφίμων», τεμάχια δύο (2), εκτιμώμενης αξίας 1.000X2 = 2.000€ χωρίς Φ.Π.Α.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα τμήμα ή για περισσότερα τμήματα, σύμφωνα με τα παραπάνω.  Οι προσφορές υποβάλλονται, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  Η προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερα από ένα τμήματα, θα πρέπει να περιλαμβάνει διακριτές προσφορές για κάθε τμήμα, οι οποίες αξιολογούνται χωριστά και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιλέξει μέρος της συνολικής προσφοράς, εφόσον αυτό αξιολογηθεί, ως η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α.α. συστήματος: 66347).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 10.12.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 04:00μ.μ.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  H διαδικασία αποσφράγισης θα λάβει χώρα στις 14.12.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στο γραφείο Νο56  της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης. 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr.

Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό (τοπικό) και Νομαρχιακό Τύπο.  Η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.auth.gr/units/596 στη διαδρομή: Διαγωνισμοί Λέσχης ►  www.auth.gr/news/tenders_pfl.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και συμπράξεις αυτών, εγκατεστημένα: α) σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), β) σε κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), γ) σε κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων, δ) σε κράτη που έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την EE σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Σε περίπτωση Ενώσεων και Κοινοπραξιών, όλα τα έγγραφα, στοιχεία, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά, υποβάλλονται για κάθε συμπράττουσα εταιρεία χωριστά στον κοινό φάκελο προσφοράς.  Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή.

Λεπτομερή στοιχεία για τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στη διακήρυξη. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, οι πληροφορίες θα δίνονται από τους συμμετέχοντες με τη μορφή του Τυποποιημένου Εγγράφου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ενώ όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά από τον υποψήφιο ανάδοχο μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την οριστική κατακύρωση.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 4 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Στα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και υπέρ του συμμετέχοντος, από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος εκτός Φ.Π.Α. Αναλυτικά για το κάθε τμήμα, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό που φαίνεται παρακάτω:

Τμήμα 1 : Φούρνοι αερίου                                1.920 ευρώ

Τμήμα 2 : Σχαριέρες αερίου                                100 ευρώ

Τμήμα 3 : Πλυντήρια πιάτων 100θέσεων       110 ευρώ

Τμήμα 4 : Πολυκόφτες τροφίμων                      40 ευρώ

Στην περίπτωση που υποβάλλεται κοινή προσφορά από Ένωση Προμηθευτών, η εγγύηση συμμετοχής θα περιλαμβάνει όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (Ν. 4412/2016, άρθρο 72) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.  Η εγγύηση αυτή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Λοιπές πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 100/2018 διακήρυξη, στα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας, αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της παρούσας, από τους εγγεγραμμένους υποψήφιους αναδόχους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  Αιτήματα παροχής πληροφοριών, που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω διαδικασίας, δεν εξετάζονται. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος και θα αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης.  Προδικαστικές προσφυγές, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 [ΦΕΚ Α' 173]), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά όσον αφορά τους γενικούς και ειδικούς όρους συμμετοχής, τη διενέργεια διαδικασίας-αξιολόγηση, τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σχέδιο σύμβασης, τις εγγυήσεις, το ΤΕΥΔ κ.ά. ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 100/2018 διακήρυξη της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ..

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
100/2018
Προϋπολογισμός: 
108 500€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 10 Δεκέμβριος, 2018 - 16:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 14 Δεκέμβριος, 2018 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία