Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 151/2018 «Τακτική συντήρηση, έλεγχο, επισκευή και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών ψυκτικών μονάδων, των πύργων ψύξης και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του ΑΠΘ»

Προκήρυξη διαγωνισμού 151/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την τακτική συντήρηση, έλεγχο, επισκευή και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών ψυκτικών μονάδων, των πύργων ψύξη και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του ΑΠΘ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και στο Παράρτημα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
151/2018
Προϋπολογισμός: 
74 400€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος, 2018 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 18 Δεκέμβριος, 2018 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία