Προκήρυξη διαγωνισμού 151/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης για τις ανάγκες του ΑΠΘ»
, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα Δ΄
(Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

152/2018

Προϋπολογισμός: 

45 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 7 Ιανουάριος, 2019 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 8 Ιανουάριος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 20/12/2018 @ 14:09