Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 152/2018 «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες του ΑΠΘ»

Προκήρυξη διαγωνισμού 151/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης για τις ανάγκες του ΑΠΘ»
, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα Δ΄
(Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
152/2018
Προϋπολογισμός: 
45 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 7 Ιανουάριος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 8 Ιανουάριος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία