Προκήρυξη διαγωνισμού 146/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την Προμήθεια και εκτύπωση μεμβρανών πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Δ’ (Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές) της παρούσας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

146/2018

Προϋπολογισμός: 

40 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 7 Ιανουάριος, 2019 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 8 Ιανουάριος, 2019 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 21/12/2018 @ 15:41