ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ακύρωση της δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο της διακήρυξης υπ΄αριθμ.
426/2019 (ΑΔΑΜ 19PROC004302572), καθώς και της αντίστοιχης δημοσίευσης της προκήρυξης
του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ 19PROC004302573) και περίληψης της διακήρυξης (ΑΔΑ 78ΨΓ46Ψ8ΧΒ-
3ΗΓ), για την «Προμήθεια τριάντα (30) Οδοντιατρικών Μονάδων για τις ανάγκες του Τμήματος
Οδοντιατρικής του ΑΠΘ», προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ, λόγω μη δημοσίευσης της
προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
Η δημοσίευση του εν λόγω διαγωνισμού και η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και στο
περιβάλλον Διαύγεια, των σχετικών αρχείων διακήρυξης, προκήρυξης και περίληψης της
διακήρυξης, θα επαναληφθεί, κατόπιν της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με αντίστοιχη μεταφορά του χρόνου υποβολής των προσφορών.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

 

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα (30) Οδοντιατρικών Μονάδων για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια τριάντα (30) οδοντιατρικών μονάδων για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

426/2019

Προϋπολογισμός: 

240 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 4 Φεβρουάριος, 2019 - 23:59

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 8 Φεβρουάριος, 2019 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 04/01/2019 @ 10:10