Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες , από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (εκτός αν άλλως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

425/2019

Προϋπολογισμός: 

385842.00€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος, 2019 - 23:59

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 1 Μάρτιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 22/01/2019 @ 12:29