Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 153/2019 «Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση εκπαιδευτικής θερμοκηπιακής μονάδας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ»

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση εκπαιδευτικής θερμοκηπιακής μονάδας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
153/2019
Προϋπολογισμός: 
44 206€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 7 Φεβρουάριος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 8 Φεβρουάριος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία