Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση εκπαιδευτικής θερμοκηπιακής μονάδας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

153/2019

Προϋπολογισμός: 

44 206€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 7 Φεβρουάριος, 2019 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 8 Φεβρουάριος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 23/01/2019 @ 15:14