Διακήρυξη (08/2018) ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Επιστημονικού, Πολιτιστικού, Περιβαλλοντικού Πάρκου Α.Π.Θ.(ΤΣ)»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

 

1.Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τν επιλογή αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Επιστημονικού, Πολιτιστικού, Περιβαλλοντικού Πάρκου Α.Π.Θ.(ΤΣ)», με προϋπολογισμό 693.548,39 € (πλέον Φ.Π.Α) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Το CPV του έργου είναι 45112700-2 (εργασίες διαμόρφωσης τοπίου).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17/02/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 19/02/2019. Πληροφορίες: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα).

3.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Η προσκόμιση της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών και σε έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 21 της σχετικής διακήρυξης.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.870,90 € και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και αποτελεί το υποέργο 3 της πράξης με τίτλο Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Επιστημονικού, Πολιτιστικού, Περιβαλλοντικού πάρκου ΑΠΘ (Τ.Σ.). Το έργο έχει Κωδικό ενάριθμου: 2017ΣΕ27510012 και κωδικό ΟΠΣ: MIS: 5001634. Η θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης (ΥΠΑΣΔ άρθρο 42). Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 150 του ν.4412/2016. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

7. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει εγκριθεί με την αρ. πρωτ. 5717/19-11-2018 (ΑΔΑ: 603846Ψ8ΧΒ-3ΗΤ, ΑΔΑΜ: 18REQ004024064) απόφαση Συγκλήτου του Α.Π.Θ.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ.

9. Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε στο http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx ΑΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 80071

Πληροφορίες διαγωνισμού
Προϋπολογισμός: 
860000.00€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος, 2019 - 12:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 1 Μάρτιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία