Προκήρυξη Τακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 428/2019 για την Τακτική Συντήρηση και Λειτουργία των Εγκαταστάσεων Θέρμανσης του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Τακτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Τακτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Τακτική Συντήρηση και Λειτουργία των Εγκαταστάσεων Θέρμανσης του ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του Η παροχή υπηρεσίας αφορά στην τακτική συντήρηση και τη λειτουργική υποστήριξη των εγκαταστάσεων θέρμανσης του ΑΠΘ για δυο (2) έτη. Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει κατά περίπου 95% την χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος-Απρίλιος) και κατά 5% τους λοιπούς μήνες του έτους, με αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 42160000-8 Λεβητοστάσια.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από 1-9-2019, ή από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
428/2019
Προϋπολογισμός: 
138610.00€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 11 Μάρτιος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 15 Μάρτιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία