Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 422/2019 για την Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη σχέση ποιότητας-τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
422/2019
Προϋπολογισμός: 
€740400.03
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 1 Απρίλιος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 5 Απρίλιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία