Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 155/2019 «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης για τις ανάγκες του ΑΠΘ»

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης για τις ανάγκες του ΑΠΘ».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
155/2019
Προϋπολογισμός: 
7 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 28 Μάρτιος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 29 Μάρτιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία