Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 158/2019 «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ»

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσεις της σχέσης ποιότητας-τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ».
Περιγραφή: Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια επίπλων γραφείου.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
158/2019
Προϋπολογισμός: 
€30836.01
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 3 Απρίλιος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 4 Απρίλιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία