Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 157/2019 «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.»

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, ξυλεία, αναλώσιμα ξυλουργικών, αναλώσιμα σιδηρουργικών-αλουμινίων, χρώματα και αναλώσιμα χρωμάτων, οικοδομικά, λαμπτήρες) για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Τρεις (3) μήνες, από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
157/2019
Προϋπολογισμός: 
€49482.63
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 6 Μάιος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 7 Μάιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία