Προκήρυξη Τακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 436/2019 για την Συντήρηση και επισκευή επιστημονικού εξοπλισμού των Τμημάτων του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Τακτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Συντήρηση και επισκευή επιστημονικού εξοπλισμού των Τμημάτων του ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Η παροχή υπηρεσίας αφορά στη συντήρηση και επισκευή επιστημονικού εξοπλισμού των τμημάτων του Α.Π.Θ. Συνολικά ο διαγωνισμός αποτελείται από 24 τμήματα.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 65.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 80.600,00 ευρώ).
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ή όπως άλλως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
436/2019
Προϋπολογισμός: 
80 600€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 6 Μάιος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 10 Μάιος, 2019 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία