Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 159/2019 "Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4, για τις ανάγκες του ΑΠΘ"

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4, για τις ανάγκες του ΑΠΘ».
Περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 80gr, σε ποσότητα περίπου 11.000 και 140 δεσμίδων, αντίστοιχα, για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες, από την υπογραφή της. Η αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό 30%, εντός της εγκεκριμένης δαπάνης. Επίσης έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση μη εξάντλησης της εγκεκριμένης δαπάνης, να παρατείνει τη σύμβαση για έξι (6) μήνες, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
159/2019
Προϋπολογισμός: 
40 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 20 Μάιος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 21 Μάιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία