Διακήρυξη (18/2019) ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση κτηρίου Φυτικής Παραγωγής (Hellenic Universities 1)»

1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αποπεράτωση κτηρίου Φυτικής Παραγωγής (Hellenic Universities 1)», με προϋπολογισμό 5.076.278,49 € (πλέον Φ.Π.Α) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20/05/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 24/05/2019. Πληροφορίες: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα).

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Μαΐου 2019 και ώρα λήξης 12:30μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00π.μ. Η προσκόμιση της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών και σε έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 21 της σχετικής διακήρυξης.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 101.525,00 € και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΕ 2017ΣΕ04620015 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σε ποσοστό (5%) πέντε τοις εκατό της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 150 του ν.4412/2016 όπως σήμερα ισχύει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. 8. Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε στο http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx ΑΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 82724

Πληροφορίες διαγωνισμού
Προϋπολογισμός: 
€6294585.33
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 28 Μάιος, 2019 - 12:30
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 4 Ιούνιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Συνημμένα αρχεία