Προκήρυξη Τακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 441/2019 για την Προμήθεια αντλιών, θερμαντικών σωμάτων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Τακτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια αντλιών, θερμαντικών σωμάτων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων του ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια θερμαντικών σωμάτων και fan coils δαπέδου για την αντικατάσταση παλαιών-διαβρωμένων (ΤΜΗΜΑ Α), υλικά για την επισκευή-συντήρηση των 32 θερμικών υποσταθμών των κτιρίων (ΤΜΗΜΑ Β), και αντλίες και κυκλοφορητές για τα αντλιοστάσια και τους θερμικούς υποσταθμούς των κτιρίων αντίστοιχα (ΤΜΗΜΑ Γ), για την εύρυθμη λειτουργία της θέρμανσης κατά την έναρξη της προσεχούς (2019-2020) θερμαντικής περιόδου τον Οκτώβριο του 2019. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ή όπως άλλως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
441/2019
Προϋπολογισμός: 
€115599.99
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 24 Ιούνιος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 28 Ιούνιος, 2019 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία