Προκήρυξη Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αρ. 452/2019 για την Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Ιταλικής, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ.

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Ιταλικής, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ.
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Ιταλικής, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες για βιβλία ευρωπαϊκών εκδοτικών οίκων και πέντε (5) μήνες για βιβλία εκδοτικών οίκων Η.Π.Α., από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
452/2019
Προϋπολογισμός: 
160 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 26 Ιούλιος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 23 Αύγουστος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία