Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 453/2019 για την προμήθεια Μονάδας Συνθετικού Καυσαερίου για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια Μονάδας Συνθετικού Καυσαερίου για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.».
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μίας (1) Μονάδας Συνθετικού Καυσαερίου (Synthetic Gas Bench, SGB) για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
453/2019
Προϋπολογισμός: 
580 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 19 Αύγουστος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 23 Αύγουστος, 2019 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία