Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αρ. 443/2019 για την Προμήθεια Εργαστηριακών Πάγκων και Απαγωγών για τις Ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια Εργαστηριακών Πάγκων και Απαγωγών για τις Ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ».
Περιγραφή του έργου: Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση-αντικατάσταση εργαστηριακών πάγκων και απαγωγών αερίων για τις ανάγκες των τμημάτων Χημείας και Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
443/2019
Προϋπολογισμός: 
542 748€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 26 Αύγουστος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 30 Αύγουστος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία