Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό 162/2019 - "Μίσθωση και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του Α.Π.Θ."

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Μίσθωση και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του Α.Π.Θ.».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, ή μέχρι την κάλυψη της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
162/2019
Προϋπολογισμός: 
25 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 24 Ιούλιος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Πέμπτη, 25 Ιούλιος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία