Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού με αριθμό 163/2019 για την αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού της αίθουσας Συγκλήτου του Α.Π.Θ.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας.
Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού της αίθουσας Συγκλήτου του Α.Π.Θ.».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
163/2019
Προϋπολογισμός: 
38 440€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος, 2019 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία