Προκήρυξη Διαγωνισμού με αριθμό 166/2019 - "Προμήθεια αναλωσίμων οδοντιατρικών υλικών για την κλινική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ."

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια αναλωσίμων οδοντιατρικών υλικών για την κλινική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
166/2019
Προϋπολογισμός: 
€27754.44
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος, 2019 - 13:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Τρίτη, 15 Οκτώβριος, 2019 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία