Διακήρυξη Διαγωνισμού Αρ.463/2019 για την Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ (Για τα τμήματα του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού αριθμ. 425/2019 τα οποία κηρύχθηκαν άγονα)

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ»,(Για τα τμήματα του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού αριθμ. 425/2019 τα οποία κηρύχθηκαν άγονα).
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (εκτός αν άλλως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
463/2019
Προϋπολογισμός: 
€74911.39
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 4 Νοέμβριος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 8 Νοέμβριος, 2019 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία