Διακήρυξη Διαγωνισμού Αρ. 468/2019 για την Τακτική συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων και αναβατορίων κλίμακας για ΑμεΑ του ΑΠΘ

Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την τακτική συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων και αναβατορίων κλίμακας για ΑμεΑ του ΑΠΘ».
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης του θέματος είναι η τακτική (υποχρεωτική) συντήρηση, επίβλεψη και επισκευή, για δύο (2) έτη, των ενενήντα ενός (91) ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων και 34 αναβατορίων κλίμακας με πλατφόρμα για ΑμεΑ που λειτουργούν εντός και εκτός της Πανεπιστημιούπολης.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από 26-11-2019 ή από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
468/2019
Προϋπολογισμός: 
€211405.12
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 4 Νοέμβριος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 8 Νοέμβριος, 2019 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία