Διακήρυξη Διαγωνισμού Αρ. 470/2019 για την Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων του ΑΠΘ

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας ειδών
Είδος διαγωνισμού: Τακτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων του ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια αντλιών και κυκλοφορητών για τα αντλιοστάσια και τους θερμικούς υποσταθμούς των κτιρίων αντίστοιχα (ΤΜΗΜΑ Α), για την εύρυθμη λειτουργία της θέρμανσης κατά την έναρξη της προσεχούς (2019-2020) θερμαντικής περιόδου τον Οκτώβριο του 2019 και υλικών για την επισκευή-συντήρηση των 32 θερμικών υποσταθμών των κτιρίων (ΤΜΗΜΑ Β). Τα συγκεκριμένα είδη και υλικά προέκυψαν με βάση τις ανάγκες και τα προβλήματα που καταγράφηκαν κατά την λειτουργία της θέρμανσης, κατά τη θερμαντική περίοδο 2018-2019 (διαρροές και δυσλειτουργία θερμικών υποσταθμών). Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ή όπως άλλως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
470/2019
Προϋπολογισμός: 
€90803.71
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 29 Οκτώβριος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Δευτέρα, 4 Νοέμβριος, 2019 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία