Διακήρυξη Διαγωνισμού Αρ. 473/2019 για την Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αερόψυκτου συγκροτήματος στην Πινακοθήκη του ΑΠΘ

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας ειδών
Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αερόψυκτου συγκροτήματος στην Πινακοθήκη του ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός αερόψυκτου συγκροτήματος στην Πινακοθήκη του ΑΠΘ. Η προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : Ψύκτες με σύστημα ανακυκλοφορίας 42943500-3
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ή όπως άλλως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού
Αριθμός προκήρυξης: 
473/2019
Προϋπολογισμός: 
124 000€
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 18 Νοέμβριος, 2019 - 23:59
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 
Παρασκευή, 22 Νοέμβριος, 2019 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία